top of page

algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij raadpleging en gebruik van de website die betrekking heeft op het aanbod van de VLEW. Elke gebruiker van de website dient deze voorwaarden te lezen en te aanvaarden, of zal geacht worden deze te hebben gelezen en te hebben aanvaard vooraleer gebruik te maken van de website. Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

VLEW doet alle redelijke inspanningen om correcte en actuele informatie weer te geven op de website. De gepubliceerde informatie wordt geacht gevolgd en gekend te zijn door elke gebruiker vanaf het ogenblik van publicatie op de website. VLEW aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit, de betrouwbaarheid of de stiptheid van de informatie op de website, de inhoud van deze informatie en/of de informatie waarnaar de website zou verwijzen.

Rekening houdend met deze voorwaarden, kan VLEW in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gederfde winst noch voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, bijzondere of incidentele verliezen, schade of kosten die zouden voortvloeien uit het gebruik of het vertrouwen op de informatie die beschikbaar is op de website.

Indien VLEW na een gerechtelijke beslissing enige vorm van schadevergoeding dient te betalen aan een gebruiker of een derde partij, zal deze in elk geval beperkt zijn tot het bedrag dat VLEW mogelijks heeft aangerekend aan de gebruiker met het doel deze website te gebruiken.

Contactinformatie

Voor elke vraag over de (algemene) voorwaarden kan u zich steeds richten tot de voorzitter van de vlew: 
(voorzitter@vlew.be)

Gebruik van de website

Door raadpleging en/of gebruik van de website verbindt de gebruiker zich ertoe de website te gebruiken als een goede huisvader en conform deze voorwaarden.

De logingegevens die een geregistreerd gebruiker beheert, zijn strikt persoonlijk. De gebruiker staat in voor de veilige bewaring en de geheimhouding van zijn logingegevens. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle verrichtingen uitgevoerd en alle informatie verstrekt met behulp van diens logingegevens, ook als deze niet door gebruiker zelf werden verricht of versterkt.

De informatie die op de website door de gebruiker wordt verschaft, wordt door de VLEW als correct beschouwd en zal als dusdanig kunnen gebruiker worden waar dit nodig is.

Hyperlinks en informatiebronnen van derden

Op de website zal VLEW mogelijks hyperlinks verstrekken ter informatie, ter aanvulling of ter verduidelijking van informatie op haar website. Deze links kunnen verwijzen naar informatiebronnen, websites of internetlocaties van derden en/of andere organisaties dan VLEW.

VLEW oefent geen enkele controle uit over en is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatiebronnen, websites en/of internetlocaties van derden, noch voor de informatie of hyperlinks die op dergelijke locaties terug te vinden zijn. VLEW biedt geen enkele garantie over de (correctheid van de) informatie van derden waar desgevallend naar verwezen wordt.

Intellectuele eigendomsrechten en gebruik van informatie en inhoud

Op de website zal VLEW mogelijks beschermd materiaal en/of informatie ter beschikking stellen. Alle rechten op deze informatie en de inhoud hiervan blijven (de intellectuele) eigendom van VLEW (hierin begrepen maar niet beperkt tot eventuele teksten, beelden, merken, handleidingen, werkboeken, formulieren, documenten, presentaties, logo’s, foto’s, tekeningen, modellen, data, databanken, software, handels- en domeinnamen en dergelijke). Deze informatie (en de inhoud hiervan) mogen enkel gebruikt worden, geheel of gedeeltelijk, voor de periode gedurende dewelke de gebruiker deelneemt aan een VLEW activiteit of project. Elk gebruik van informatie toegekend door VLEW aan een persoon of een organisatie komt ten een einde bij het aflopen/beëindigen van de VLEW activiteit of project waar de gebruiker aan deelneemt of bij geregistreerd staat.

Dit gebruik mag uitsluitend niet-commercieel, privaat en persoonlijk zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe dit gebruiksrecht op een normale, zorgvuldige en redelijke wijze uit te oefenen. Elk gebruik dat niet expliciet werd toegestaan door VLEW zal als niet-toegestaan worden beschouwd.

Elke inbreuk op het hierboven voorgeschreven gebruik, geheel of gedeeltelijk, kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid in hoofde van de gebruiker.

Misbruik

VLEW behoudt zich het recht voor om bij elke vorm van misbruik, verkeerd of oneigenlijk gebruik van de website (hierin begrepen maar niet beperkt tot het gebruik in strijd met deze voorwaarden), de informatie en/of de inhoud van deze informatie het recht op toegang tot de website voor alle betrokken gebruikers te blokkeren, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur.

Privacy

De persoonsgegevens die de gebruiker via deze website aan VLEW ter beschikking stelt, zullen door VLEW als een goede huisvader beheerd worden en zullen verwerkt en opgeslagen worden in een databank overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen (waaronder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, en haar uitvoeringsbesluiten).

VLEW gebruikt cookies op de website. Hierdoor wordt door de VLEW-server data van de gebruiker naar de browser verstuurd zodat de terugkerende gebruiker op een snellere en efficiëntere manier toegang kan verleend worden tot de website. Indien gewenst, kan de gebruiker in de browser-instellingen het gebruik van deze cookies uitschakelen.

De persoonsgegevens die de gebruiker ter kennis en/of ter beschikking stelt van VLEW zullen uitsluitend gebruikt worden voor doeleinden die verband houden met het project waar de gebruiker aan deelneemt en eventueel hieraan relevant gerelateerde VLEW activiteiten en/of projecten.

VLEW zal de verkregen persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de gebruiker, tenzij VLEW hiertoe gedwongen wordt door wetgeving of regelgeving, dan wel hiervoor een ander wettelijk belang bestaat, waaronder deze die nodig is voor het vlotte verloop van een VLEW activiteit en/of project waaraan de gebruiker deelneemt of bij betrokken is.

VLEW kan geluids- of beeldmateriaal gebruiken bij de voorstellingen en toelichting van de Vlajo-activiteiten en/of projecten. Door deel te nemen aan een VLEW-project verklaart de gebruiker kennis te hebben van het feit dat er foto’s genomen kunnen worden en verklaart de gebruiker zich akkoord dat dit materiaal gebruikt kan worden voor de interne en externe doeleinden waarvoor VLEW dit nodig zou achten. Wanneer een redelijk en persoonlijk belang kan aangetoond worden, kan een gebruiker zich verzetten tegen het gebruik van dergelijk geluids- of beeldmateriaal.

Elke gebruiker heeft het recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens die van hem of haar worden verwerkt. De gebruiker (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) kan kosteloos en zonder enige motivering de aanpassing of inzage vragen via …

De persoonsgegevens die de gebruiker via de website of andere informatiedragers aan VLEW ter beschikking stelt, zullen degelijk beveiligd worden om enig misbruik tegen te gaan.

Schadeloosstelling

De gebruiker zal VLEW volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor eender welke vordering tegen VLEW door derden ten gevolge van een bezoek aan of het gebruik van de website, of een raadpleging van de informatie op de website door die gebruiker.

Toegankelijkheid en beschikbaarheid van de Website

VLEW doet alle redelijke inspanningen om de website 24 uur op 24 uur toegankelijk te stellen voor de gebruiker en de operationele integriteit ervan te onderhouden. VLEW biedt evenwel geen waarborgen voor het ononderbroken toegankelijk zijn en het foutloos functioneren van de website, en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onderbrekingen of storingen tijdens of door het gebruik van de website.

VLEW houdt zich het recht voor om (elk deel van) de website en elke informatie daarop te wijzigen, te vervolledigen, te actualiseren, te verbeteren of te verwijderen op elk moment. Bovendien kan VLEW de beschikbaarheid van de Website op elk moment wijzigen wanneer VLEW dit nodig acht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden en alle niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze voorwaarden ontstaan, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze voorwaarden ontstaan (met inbegrip van geschillen betreffende niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze voorwaarden ontstaan) behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Virussen en beveiliging

De gebruiker kan informatie aan VLEW verschaffen via verschillende kanalen (waaronder e-mail, social media, website en dergelijke). De gebruiker zal zich er van vergewissen dat deze informatie en deze informatiedragers geen enkel risico op virussen of andere vernietigende of onwettelijke elementen bevatten. Deze risico’s zullen door de gebruiker op een redelijke manier worden nagegaan/beperkt.

Op zijn beurt zal VLEW elke redelijke inspanning leveren om te verzekeren dat er geen virussen of andere schadelijke of onwettelijke elementen op de website aanwezig zijn.

Voor de eigenschappen van de beveiliging van het internet en andere informatiedragers die buiten de bevoegdheid van VLEW liggen en/of eigen zijn aan de betreffende informatiedrager, kan VLEW niet verantwoordelijk gesteld worden (hierin begrepen maar niet beperkt tot binnendringing, wijziging, besmetting, vernietiging van eender welk deel van de website door een derde).

Wijzigingen

De VLEW behoudt het recht om deze voorwaarden eenzijdig en op elk ogenblik te mogen wijzigen en/of aan te vullen. Dergelijke wijzigen en/of aanvullingen zullen opnieuw gepubliceerd worden op de website en onmiddellijk in werking treden vanaf elk nieuw bezoek van de website door de gebruiker na publicatie.

bottom of page